Recycling batterijen Avelle

Avelle® Negatieve druktherapie

Open het batterijvakje aan de achterzijde van de AvelleNPWT-pomp en verwijder de drie AAA-batterijen.
Gooi de batterijen niet in de vuilnisbak, maar lever ze apart in. Bij veel winkels staan inzamelbakken voor batterijen.

Afdanken gebruikte Avelle-pompen

De Avelle-pomp is een wegwerpartikel dat tot dertig dagen mag worden gebruikt bij één patiënt. Zodra er dertig dagen zijn verstreken of de behandeling is voltooid, moet de pomp worden afgedankt.

De Avelle-pomp bevat elektrische en elektronische onderdelen. Hoewel wordt voldaan aan de bepalingen van de Europese RoHS-richtlijn (Beperking van gevaarlijke stoffen) mag de pomp niet als restafval worden verwijderd. In overeenstemming met de Europese WEEE-richtlijn (Waste of Electrical and Electronic Equipment) moet worden gecontroleerd of de pomp niet is verontreinigd, alvorens deze af te danken. De pomp is alleen ontworpen voor aanzuiging van lucht, niet van lichaamsvloeistoffen. De interne onderdelen mogen hier dan ook niet mee worden verontreinigd. Bij verontreiniging van het externe oppervlak van de pomp met lichaamsvloeistoffen dient de pomp eerst grondig te worden gereinigd met een antimicrobieel middel op waterbasis. Gebruikte pompen dienen bij de gemeentelijke afvalinzamelplaats te worden ingeleverd. Pompen die niet kunnen worden gereinigd, moeten volgens de lokale richtlijnen voor medisch afval worden verwerkt

ConvaTec is lid van het WEEE-nalevingsprogramma voor bescherming van het milieu. Hiertoe betaalt ConvaTec een jaarlijkse bijdrage voor verantwoorde verwijdering en recycling van elektrische en elektronische onderdelen. Deze bijdrage is direct gerelateerd aan het aantal Avelle-pompen dat jaarlijks wordt geproduceerd en verkocht.